Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1264 người đã làm bài

[{"dim":7,"pos":6,"color":"#0a7d25","trueans":"6/7"},{"x":1,"y":2,"mauso":50,"tuso":9,"mauso2":100,"tuso2":18,"value":0.18},{"dim":10,"pos":3,"color":"#0a7d25","trueans":0.3},{"type":4,"phanso1":{"ts":15,"ms":121},"phanso2":{"ts":49,"ms":5},"phanso3":{"ts":21,"ms":11}},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":5,"factor2":8,"missedPosition":1,"op":1,"c":7},{"typeA":1,"typeB":0,"A":400,"B":40},{"typeA":1,"typeB":2,"B":61,"A":[6,1],"convert":0},{"type":3,"values":[85,1,25]},{"idx":2,"unitCost":11,"d":30,"r":30},{"so1":12,"so2":6,"them":4,"sType":0,"pos":0,"type":0}]
["6/7",{"tuso2":"18","mauso2":"100","value":"0,18"},"0,3",{"ts":"7","ms":"11"},"47","40","61",{"H":"1","M":"25","S":""},"9900",{"so1":"12","so2":"6"}]