Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1270 người đã làm bài

[{"dim":7,"pos":3,"color":"#0a7d25","trueans":"3/7"},{"x":1,"y":0,"mauso":2,"tuso":1,"mauso2":10,"tuso2":5,"value":0.5},{"dim":10,"pos":6,"color":"#e33b3b","trueans":0.6},{"type":5,"phanso1":{"ts":77,"ms":9},"phanso2":{"ts":7,"ms":4},"phanso3":{"ts":3,"ms":22}},{"oTuso":5,"oMauso":7,"factor1":2,"factor2":8,"missedPosition":1,"op":2,"c":65},{"typeA":3,"typeB":1,"A":1300,"B":13},{"typeA":2,"typeB":3,"B":64,"A":[6,4],"convert":0},{"type":4,"values":[201,3,21]},{"idx":5,"unitCost":38,"d":76,"r":50},{"so1":9,"so2":15,"them":3,"sType":0,"pos":1,"type":1}]
["3/7",{"tuso2":"5","mauso2":"10","value":"0,5"},"0,6",{"ts":"2","ms":"3"},"51","13","64",{"H":"","M":"3","S":"21"},"100",""]