Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1268 người đã làm bài

[{"dim":3,"pos":1,"color":"#e33b3b","trueans":"1/3"},{"x":2,"y":1,"mauso":20,"tuso":11,"mauso2":100,"tuso2":55,"value":0.55},{"dim":10,"pos":5,"color":"#e33b3b","trueans":0.5},{"type":4,"phanso1":{"ts":22,"ms":25},"phanso2":{"ts":49,"ms":11},"phanso3":{"ts":14,"ms":5}},{"oTuso":1,"oMauso":4,"factor1":3,"factor2":2,"missedPosition":3,"op":1,"c":10},{"typeA":1,"typeB":4,"A":40,"B":40000},{"typeA":0,"typeB":2,"B":643,"A":[6,4,3],"convert":0},{"type":3,"values":[277,4,37]},{"idx":3,"unitCost":49,"d":98,"r":60},{"so1":8,"so2":7,"them":4,"sType":0,"pos":0,"type":1}]
["1/3",{"tuso2":"55","mauso2":"100","value":"0,55"},"1/2",{"ts":"7","ms":"5"},"18","1000","643",{"H":"4","M":"37","S":""},"120",{"so1":"8","so2":"7"}]