Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1402 người đã làm bài

[{"dim":3,"pos":2,"color":"#9a1ba6","trueans":"2/3"},{"x":1,"y":0,"mauso":2,"tuso":1,"mauso2":10,"tuso2":5,"value":0.5},{"dim":10,"pos":3,"color":"#eb761d","trueans":0.3},{"type":0,"phanso1":{"ts":5,"ms":7},"phanso2":{"ts":49,"ms":22},"phanso3":{"ts":11,"ms":5}},{"oTuso":3,"oMauso":7,"factor1":2,"factor2":5,"missedPosition":1,"op":1,"c":7},{"typeA":3,"typeB":5,"A":36,"B":3600},{"typeA":0,"typeB":2,"B":301,"A":[3,0,1],"convert":1},{"type":3,"values":[241,4,1]},{"idx":2,"unitCost":5,"d":40,"r":50},{"so1":17,"so2":7,"them":5,"sType":0,"pos":1,"type":1}]
["2/3",{"tuso2":"5","mauso2":"10","value":"0.5"},"0.3",{"ts":"7","ms":"2"},"21","3600",["3","0","1"],{"H":"4","M":"1","S":""},"10000",{"so1":"7","so2":"17"}]