Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1406 người đã làm bài

[{"dim":5,"pos":3,"color":"#0a7d25","trueans":"3/5"},{"x":1,"y":2,"mauso":50,"tuso":21,"mauso2":100,"tuso2":42,"value":0.42},{"dim":10,"pos":5,"color":"#9a1ba6","trueans":0.5},{"type":3,"phanso1":{"ts":11,"ms":25},"phanso2":{"ts":4,"ms":1},"phanso3":{"ts":5,"ms":22}},{"oTuso":3,"oMauso":8,"factor1":1,"factor2":9,"missedPosition":1,"op":2,"c":73},{"typeA":0,"typeB":5,"A":46,"B":4600000},{"typeA":1,"typeB":2,"B":64,"A":[6,4],"convert":0},{"type":2,"values":[1235,0,20,35]},{"idx":4,"unitCost":36,"d":72,"r":40},{"so1":13,"so2":16,"them":8,"sType":0,"pos":0,"type":1}]
["3/5",{"tuso2":"42","mauso2":"100","value":"0,42"},"1/22",{"ts":"2","ms":"5"},"65","4600000","64","1235","80",{"so1":"104/21","so2":"42"}]