Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1260 người đã làm bài

[{"dim":3,"pos":1,"color":"#0a7d25","trueans":"1/3"},{"x":1,"y":0,"mauso":2,"tuso":1,"mauso2":10,"tuso2":5,"value":0.5},{"dim":10,"pos":3,"color":"#35aede","trueans":0.3},{"type":0,"phanso1":{"ts":121,"ms":5},"phanso2":{"ts":25,"ms":21},"phanso3":{"ts":3,"ms":121}},{"oTuso":8,"oMauso":9,"factor1":8,"factor2":3,"missedPosition":1,"op":2,"c":78},{"typeA":3,"typeB":5,"A":6,"B":600},{"typeA":0,"typeB":1,"B":53,"A":[5,3],"convert":0},{"type":5,"values":[5618,1,33,38]},{"idx":2,"unitCost":5,"d":30,"r":40},{"so1":15,"so2":18,"them":5,"sType":1,"pos":0,"type":1}]
["1/3",{"tuso2":"5","mauso2":"10","value":"0,5"},"3/10",{"ts":"5","ms":"7"},"6","600","53",{"H":"1","M":"33","S":"38"},"6000",{"so1":"15","so2":"18"}]