Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1260 người đã làm bài

[{"dim":6,"pos":4,"color":"#eb761d","trueans":"4/6"},{"x":2,"y":1,"mauso":20,"tuso":17,"mauso2":100,"tuso2":85,"value":0.85},{"dim":10,"pos":7,"color":"#35aede","trueans":0.7},{"type":3,"phanso1":{"ts":35,"ms":121},"phanso2":{"ts":4,"ms":7},"phanso3":{"ts":11,"ms":10}},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":4,"factor2":2,"missedPosition":1,"op":0,"c":6},{"typeA":1,"typeB":0,"A":70,"B":7},{"typeA":1,"typeB":3,"B":737,"A":[7,3,7],"convert":1},{"type":4,"values":[223,3,43]},{"idx":4,"unitCost":34,"d":68,"r":60},{"so1":8,"so2":13,"them":5,"sType":1,"pos":0,"type":0}]
["2/3",{"tuso2":"85","mauso2":"100","value":"0,85"},"0,7",{"ts":"2","ms":"11"},"26","7",["7","3","7"],{"H":"","M":"3","S":"43"},"120",{"so1":"8","so2":"13"}]