Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1281 người đã làm bài

[{"dim":7,"pos":2,"color":"#eb761d","trueans":"2/7"},{"x":2,"y":0,"mauso":4,"tuso":3,"mauso2":100,"tuso2":75,"value":0.75},{"dim":10,"pos":8,"color":"#e33b3b","trueans":0.8},{"type":1,"phanso1":{"ts":1,"ms":3},"phanso2":{"ts":9,"ms":35},"phanso3":{"ts":1,"ms":7}},{"oTuso":5,"oMauso":7,"factor1":7,"factor2":5,"missedPosition":1,"op":1,"c":5},{"typeA":5,"typeB":3,"A":1600,"B":16},{"typeA":1,"typeB":3,"B":753,"A":[7,5,3],"convert":0},{"type":4,"values":[99,1,39]},{"idx":1,"unitCost":54000,"d":20,"r":40},{"so1":19,"so2":12,"them":3,"sType":1,"pos":1,"type":0}]
["2/7",{"tuso2":"75","mauso2":"100","value":"0,75"},"8/10",{"ts":"3","ms":"5"},"54","16","753",{"H":"","M":"1","S":"39"},"43200000",{"so1":"19","so2":"12"}]