Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1405 người đã làm bài

[{"dim":5,"pos":4,"color":"#9a1ba6","trueans":"4/5"},{"x":3,"y":0,"mauso":8,"tuso":3,"mauso2":1000,"tuso2":375,"value":0.375},{"dim":10,"pos":4,"color":"#4289cc","trueans":0.4},{"type":1,"phanso1":{"ts":1,"ms":2},"phanso2":{"ts":4,"ms":55},"phanso3":{"ts":1,"ms":5}},{"oTuso":5,"oMauso":6,"factor1":6,"factor2":8,"missedPosition":1,"op":0,"c":6},{"typeA":4,"typeB":1,"A":49000,"B":49},{"typeA":2,"typeB":3,"B":58,"A":[5,8],"convert":1},{"type":3,"values":[222,3,42]},{"idx":4,"unitCost":40,"d":120,"r":50},{"so1":16,"so2":9,"them":8,"sType":0,"pos":1,"type":1}]
["4/5",{"tuso2":"375","mauso2":"1000","value":"0,375"},"4/10",{"ts":"2","ms":"11"},"30","49",["5","8"],{"H":"3","M":"42","S":""},"150",{"so1":"16","so2":"9"}]