Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1406 người đã làm bài

[{"dim":4,"pos":1,"color":"#eb761d","trueans":"1/4"},{"x":3,"y":1,"mauso":40,"tuso":39,"mauso2":1000,"tuso2":975,"value":0.975},{"dim":10,"pos":5,"color":"#9a1ba6","trueans":0.5},{"type":2,"phanso1":{"ts":121,"ms":5},"phanso2":{"ts":14,"ms":25},"phanso3":{"ts":2,"ms":121}},{"oTuso":3,"oMauso":7,"factor1":2,"factor2":3,"missedPosition":2,"op":0,"c":3},{"typeA":4,"typeB":3,"A":310,"B":31},{"typeA":1,"typeB":2,"B":41,"A":[4,1],"convert":0},{"type":3,"values":[207,3,27]},{"idx":2,"unitCost":8,"d":40,"r":50},{"so1":8,"so2":7,"them":6,"sType":0,"pos":0,"type":0}]
["1/4",{"tuso2":"9750","mauso2":"10000","value":"0,9750"},"0,5",{"ts":"605","ms":"847"},"6","31","41",{"H":"3","M":"27","S":""},"16000",{"so1":"8","so2":"7"}]