Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1406 người đã làm bài

[{"dim":5,"pos":4,"color":"#35aede","trueans":"4/5"},{"x":1,"y":3,"mauso":250,"tuso":79,"mauso2":1000,"tuso2":316,"value":0.316},{"dim":10,"pos":8,"color":"#4289cc","trueans":0.8},{"type":0,"phanso1":{"ts":1,"ms":7},"phanso2":{"ts":49,"ms":10},"phanso3":{"ts":5,"ms":1}},{"oTuso":7,"oMauso":9,"factor1":1,"factor2":2,"missedPosition":2,"op":1,"c":8},{"typeA":3,"typeB":5,"A":50,"B":5000},{"typeA":1,"typeB":2,"B":39,"A":[3,9],"convert":0},{"type":3,"values":[256,4,16]},{"idx":3,"unitCost":47,"d":94,"r":40},{"so1":19,"so2":6,"them":3,"sType":1,"pos":1,"type":1}]
["4/5",{"tuso2":"316","mauso2":"1000","value":"0,316"},"0,8",{"ts":"245","ms":"70"},"22","5000","39",{"H":"3","M":"76","S":""},"",""]