Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1406 người đã làm bài

[{"dim":7,"pos":2,"color":"#35aede","trueans":"2/7"},{"x":1,"y":2,"mauso":50,"tuso":1,"mauso2":100,"tuso2":2,"value":0.02},{"dim":10,"pos":1,"color":"#9a1ba6","trueans":0.1},{"type":3,"phanso1":{"ts":2,"ms":49},"phanso2":{"ts":121,"ms":1},"phanso3":{"ts":7,"ms":22}},{"oTuso":1,"oMauso":4,"factor1":9,"factor2":8,"missedPosition":1,"op":0,"c":8},{"typeA":4,"typeB":2,"A":400,"B":4},{"typeA":1,"typeB":3,"B":341,"A":[3,4,1],"convert":0},{"type":2,"values":[17447,4,50,47]},{"idx":4,"unitCost":34,"d":68,"r":60},{"so1":7,"so2":9,"them":4,"sType":1,"pos":0,"type":1}]
["2/7",{"tuso2":"2","mauso2":"100","value":"0,02"},"0,1",{"ts":"11","ms":"7"},"28","4","341","17447","120",{"so1":"7","so2":"9"}]