Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1402 người đã làm bài

[{"dim":5,"pos":1,"color":"#0a7d25","trueans":"1/5"},{"x":0,"y":2,"mauso":25,"tuso":18,"mauso2":100,"tuso2":72,"value":0.72},{"dim":10,"pos":5,"color":"#eb761d","trueans":0.5},{"type":2,"phanso1":{"ts":25,"ms":7},"phanso2":{"ts":22,"ms":49},"phanso3":{"ts":11,"ms":25}},{"oTuso":5,"oMauso":8,"factor1":1,"factor2":8,"missedPosition":1,"op":0,"c":4},{"typeA":2,"typeB":4,"A":46,"B":4600},{"typeA":0,"typeB":1,"B":91,"A":[9,1],"convert":0},{"type":1,"values":[217,3,37]},{"idx":1,"unitCost":63000,"d":20,"r":30},{"so1":16,"so2":12,"them":8,"sType":0,"pos":0,"type":0}]
["1/5",{"tuso2":"72","mauso2":"100","value":"0,72"},"1/2",{"ts":"7","ms":"2"},"4","4600","91","217","37800000",{"so1":"16","so2":"12"}]