Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1268 người đã làm bài

[{"dim":4,"pos":2,"color":"#0a7d25","trueans":"2/4"},{"x":3,"y":1,"mauso":40,"tuso":21,"mauso2":1000,"tuso2":525,"value":0.525},{"dim":10,"pos":8,"color":"#eb761d","trueans":0.8},{"type":3,"phanso1":{"ts":15,"ms":49},"phanso2":{"ts":121,"ms":3},"phanso3":{"ts":7,"ms":55}},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":6,"factor2":4,"missedPosition":1,"op":1,"c":7},{"typeA":2,"typeB":3,"A":42,"B":420},{"typeA":2,"typeB":3,"B":53,"A":[5,3],"convert":1},{"type":2,"values":[3024,0,50,24]},{"idx":3,"unitCost":46,"d":46,"r":50},{"so1":9,"so2":12,"them":3,"sType":0,"pos":0,"type":1}]
["1/2",{"tuso2":"5,25","mauso2":"10","value":"0,525"},"0,8",{"ts":"11","ms":"7"},"19","420",["5","3"],"3024","50",{"so1":"9","so2":"12"}]