Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1406 người đã làm bài

[{"dim":5,"pos":3,"color":"#35aede","trueans":"3/5"},{"x":2,"y":0,"mauso":4,"tuso":3,"mauso2":100,"tuso2":75,"value":0.75},{"dim":10,"pos":1,"color":"#eb761d","trueans":0.1},{"type":3,"phanso1":{"ts":7,"ms":9},"phanso2":{"ts":4,"ms":1},"phanso3":{"ts":3,"ms":14}},{"oTuso":1,"oMauso":9,"factor1":3,"factor2":1,"missedPosition":3,"op":2,"c":28},{"typeA":5,"typeB":6,"A":24,"B":240},{"typeA":1,"typeB":2,"B":49,"A":[4,9],"convert":1},{"type":1,"values":[137,2,17]},{"idx":1,"unitCost":41000,"d":20,"r":40},{"so1":7,"so2":19,"them":4,"sType":0,"pos":0,"type":0}]
["3/5",{"tuso2":"75","mauso2":"100","value":"0,75"},"0,1",{"ts":"84","ms":"126"},"19","240",["4","9"],"137","32800000",{"so1":"33","so2":"25"}]