Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1257 người đã làm bài

[{"dim":4,"pos":3,"color":"#35aede","trueans":"3/4"},{"x":3,"y":1,"mauso":40,"tuso":33,"mauso2":1000,"tuso2":825,"value":0.825},{"dim":10,"pos":4,"color":"#0a7d25","trueans":0.4},{"type":1,"phanso1":{"ts":7,"ms":3},"phanso2":{"ts":9,"ms":55},"phanso3":{"ts":7,"ms":5}},{"oTuso":3,"oMauso":5,"factor1":5,"factor2":5,"missedPosition":2,"op":1,"c":9},{"typeA":1,"typeB":0,"A":170,"B":17},{"typeA":0,"typeB":1,"B":41,"A":[4,1],"convert":0},{"type":2,"values":[9795,2,43,15]},{"idx":2,"unitCost":13,"d":50,"r":40},{"so1":8,"so2":13,"them":5,"sType":0,"pos":1,"type":0}]
["3/4",{"tuso2":"825","mauso2":"1000","value":"0.825"},"0,4",{"ts":"3","ms":"11"},"24","1,7","41","9795","26000",{"so1":"8","so2":"13"}]