Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1271 người đã làm bài

[{"dim":5,"pos":1,"color":"#e33b3b","trueans":"1/5"},{"x":1,"y":0,"mauso":2,"tuso":1,"mauso2":10,"tuso2":5,"value":0.5},{"dim":10,"pos":2,"color":"#9a1ba6","trueans":0.2},{"type":3,"phanso1":{"ts":21,"ms":121},"phanso2":{"ts":25,"ms":3},"phanso3":{"ts":11,"ms":35}},{"oTuso":8,"oMauso":9,"factor1":5,"factor2":3,"missedPosition":2,"op":1,"c":6},{"typeA":2,"typeB":0,"A":1900,"B":19},{"typeA":1,"typeB":3,"B":557,"A":[5,5,7],"convert":0},{"type":1,"values":[133,2,13]},{"idx":1,"unitCost":58000,"d":30,"r":50},{"so1":13,"so2":18,"them":3,"sType":1,"pos":0,"type":1}]
["1/5",{"tuso2":"5","mauso2":"10","value":"0,5"},"2/10",{"ts":"1155","ms":"2541"},"30","19","557","133","87000000",{"so1":"13","so2":"18"}]