Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1263 người đã làm bài

[{"dim":5,"pos":2,"color":"#eb761d","trueans":"2/5"},{"x":2,"y":1,"mauso":20,"tuso":9,"mauso2":100,"tuso2":45,"value":0.45},{"dim":10,"pos":5,"color":"#0a7d25","trueans":0.5},{"type":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":3},"phanso2":{"ts":22,"ms":9},"phanso3":{"ts":2,"ms":1}},{"oTuso":1,"oMauso":4,"factor1":7,"factor2":1,"missedPosition":0,"op":1,"c":9},{"typeA":5,"typeB":0,"A":4800000,"B":48},{"typeA":1,"typeB":2,"B":63,"A":[6,3],"convert":0},{"type":3,"values":[169,2,49]},{"idx":1,"unitCost":42000,"d":60,"r":20},{"so1":18,"so2":10,"them":2,"sType":0,"pos":1,"type":1}]
["2/5",{"tuso2":"45","mauso2":"100","value":"0,45"},"1/2",{"ts":"3","ms":"11"},"16","48","63",{"H":"2","M":"49","S":""},"50400000",{"so1":"18","so2":"10"}]