Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1260 người đã làm bài

[{"dim":6,"pos":4,"color":"#35aede","trueans":"4/6"},{"x":2,"y":1,"mauso":20,"tuso":17,"mauso2":100,"tuso2":85,"value":0.85},{"dim":10,"pos":7,"color":"#eb761d","trueans":0.7},{"type":3,"phanso1":{"ts":7,"ms":4},"phanso2":{"ts":121,"ms":1},"phanso3":{"ts":2,"ms":77}},{"oTuso":3,"oMauso":4,"factor1":4,"factor2":6,"missedPosition":1,"op":0,"c":5},{"typeA":2,"typeB":0,"A":4100,"B":41},{"typeA":2,"typeB":3,"B":65,"A":[6,5],"convert":0},{"type":4,"values":[92,1,32]},{"idx":4,"unitCost":49,"d":98,"r":30},{"so1":13,"so2":7,"them":5,"sType":1,"pos":0,"type":1}]
["4/6",{"tuso2":"85","mauso2":"100","value":"0,85"},"0,7",{"ts":"11","ms":"2"},"11","41","65",{"H":"","M":"1","S":"32"},"60",{"so1":"7","so2":"13"}]