Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1406 người đã làm bài

[{"dim":6,"pos":3,"color":"#0a7d25","trueans":"3/6"},{"x":2,"y":1,"mauso":20,"tuso":13,"mauso2":100,"tuso2":65,"value":0.65},{"dim":10,"pos":3,"color":"#0a7d25","trueans":0.3},{"type":3,"phanso1":{"ts":11,"ms":4},"phanso2":{"ts":49,"ms":1},"phanso3":{"ts":2,"ms":77}},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":1,"factor2":6,"missedPosition":2,"op":0,"c":6},{"typeA":2,"typeB":0,"A":3100,"B":31},{"typeA":1,"typeB":2,"B":29,"A":[2,9],"convert":0},{"type":2,"values":[14658,4,4,18]},{"idx":5,"unitCost":31,"d":31,"r":30},{"so1":15,"so2":13,"them":2,"sType":0,"pos":0,"type":1}]
["1/2",{"tuso2":"65","mauso2":"100","value":"0,65"},"3/10",{"ts":"49","ms":"14"},"36","31","29","14658","30",{"so1":"15","so2":"13"}]