Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1263 người đã làm bài

[{"dim":5,"pos":3,"color":"#eb761d","trueans":"3/5"},{"x":3,"y":1,"mauso":40,"tuso":29,"mauso2":1000,"tuso2":725,"value":0.725},{"dim":10,"pos":6,"color":"#9a1ba6","trueans":0.6},{"type":3,"phanso1":{"ts":11,"ms":9},"phanso2":{"ts":25,"ms":1},"phanso3":{"ts":3,"ms":55}},{"oTuso":8,"oMauso":9,"factor1":6,"factor2":7,"missedPosition":1,"op":1,"c":6},{"typeA":1,"typeB":3,"A":44,"B":4400},{"typeA":0,"typeB":2,"B":472,"A":[4,7,2],"convert":1},{"type":3,"values":[217,3,37]},{"idx":1,"unitCost":57000,"d":30,"r":60},{"so1":12,"so2":12,"them":8,"sType":0,"pos":0,"type":0}]
["3/5",{"tuso2":"725","mauso2":"1000","value":"0.725"},"0.6",{"ts":"825","ms":"495"},"48","4400",["4","7","2"],{"H":"3","M":"37","S":""},"102600000",{"so1":"12","so2":"12"}]