Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1264 người đã làm bài

[{"dim":6,"pos":4,"color":"#e33b3b","trueans":"4/6"},{"x":2,"y":1,"mauso":20,"tuso":1,"mauso2":100,"tuso2":5,"value":0.05},{"dim":10,"pos":8,"color":"#35aede","trueans":0.8},{"type":4,"phanso1":{"ts":15,"ms":121},"phanso2":{"ts":49,"ms":3},"phanso3":{"ts":35,"ms":11}},{"oTuso":1,"oMauso":7,"factor1":3,"factor2":4,"missedPosition":3,"op":0,"c":2},{"typeA":5,"typeB":4,"A":240,"B":24},{"typeA":1,"typeB":3,"B":412,"A":[4,1,2],"convert":1},{"type":1,"values":[277,4,37]},{"idx":3,"unitCost":37,"d":37,"r":40},{"so1":11,"so2":16,"them":5,"sType":0,"pos":1,"type":0}]
["2/3",{"tuso2":"5","mauso2":"100","value":"0.05"},"0.8",{"ts":"8085","ms":"12705"},"26","24",["4","1","2"],"277","40",{"so1":"11","so2":"16"}]