Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1407 người đã làm bài

[{"dim":4,"pos":1,"color":"#9a1ba6","trueans":"1/4"},{"x":1,"y":2,"mauso":50,"tuso":33,"mauso2":100,"tuso2":66,"value":0.66},{"dim":10,"pos":3,"color":"#eb761d","trueans":0.3},{"type":2,"phanso1":{"ts":3,"ms":7},"phanso2":{"ts":22,"ms":49},"phanso3":{"ts":11,"ms":3}},{"oTuso":8,"oMauso":9,"factor1":2,"factor2":3,"missedPosition":1,"op":1,"c":3},{"typeA":1,"typeB":0,"A":190,"B":19},{"typeA":0,"typeB":1,"B":63,"A":[6,3],"convert":1},{"type":2,"values":[13273,3,41,13]},{"idx":3,"unitCost":41,"d":41,"r":50},{"so1":11,"so2":13,"them":4,"sType":1,"pos":1,"type":1}]
["1/4",{"tuso2":"66","mauso2":"100","value":"0,66"},"3/10",{"ts":"7","ms":"2"},"21","19",["6","3"],"13273","50",{"so1":"11","so2":"13"}]