Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1406 người đã làm bài

[{"dim":7,"pos":2,"color":"#35aede","trueans":"2/7"},{"x":1,"y":2,"mauso":50,"tuso":11,"mauso2":100,"tuso2":22,"value":0.22},{"dim":10,"pos":7,"color":"#9a1ba6","trueans":0.7},{"type":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":7},"phanso2":{"ts":33,"ms":49},"phanso3":{"ts":3,"ms":1}},{"oTuso":3,"oMauso":4,"factor1":5,"factor2":7,"missedPosition":1,"op":2,"c":36},{"typeA":0,"typeB":6,"A":29,"B":29000000},{"typeA":1,"typeB":3,"B":575,"A":[5,7,5],"convert":0},{"type":0,"values":[118,1,58]},{"idx":2,"unitCost":18,"d":30,"r":40},{"so1":8,"so2":10,"them":4,"sType":0,"pos":1,"type":0}]
["2/7",{"tuso2":"22","mauso2":"100","value":"0,22"},"7/10",{"ts":"7","ms":"11"},"16","29000000","575","118","21600",{"so1":"8","so2":"10"}]