Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1281 người đã làm bài

[{"dim":6,"pos":1,"color":"#0a7d25","trueans":"1/6"},{"x":2,"y":1,"mauso":20,"tuso":9,"mauso2":100,"tuso2":45,"value":0.45},{"dim":10,"pos":3,"color":"#35aede","trueans":0.3},{"type":4,"phanso1":{"ts":11,"ms":25},"phanso2":{"ts":4,"ms":1},"phanso3":{"ts":22,"ms":5}},{"oTuso":1,"oMauso":4,"factor1":7,"factor2":6,"missedPosition":1,"op":1,"c":4},{"typeA":5,"typeB":1,"A":100000,"B":10},{"typeA":2,"typeB":3,"B":16,"A":[1,6],"convert":1},{"type":3,"values":[95,1,35]},{"idx":1,"unitCost":46000,"d":30,"r":50},{"so1":15,"so2":19,"them":5,"sType":0,"pos":0,"type":0}]
["1/6",{"tuso2":"45","mauso2":"100","value":"0.45"},"0.3",{"ts":"2","ms":"5"},"32","10",["10","6"],{"H":"1","M":"35","S":""},"69 000 000",{"so1":"15","so2":"19"}]