Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1406 người đã làm bài

[{"dim":5,"pos":2,"color":"#eb761d","trueans":"2/5"},{"x":1,"y":3,"mauso":250,"tuso":57,"mauso2":1000,"tuso2":228,"value":0.228},{"dim":10,"pos":9,"color":"#0a7d25","trueans":0.9},{"type":1,"phanso1":{"ts":1,"ms":3},"phanso2":{"ts":9,"ms":77},"phanso3":{"ts":1,"ms":7}},{"oTuso":2,"oMauso":3,"factor1":5,"factor2":4,"missedPosition":2,"op":0,"c":5},{"typeA":5,"typeB":4,"A":220,"B":22},{"typeA":1,"typeB":3,"B":775,"A":[7,7,5],"convert":1},{"type":0,"values":[240,4,0]},{"idx":5,"unitCost":37,"d":74,"r":30},{"so1":6,"so2":19,"them":2,"sType":0,"pos":1,"type":0}]
["2/5",{"tuso2":"228","mauso2":"1000","value":"0,228"},"9/10",{"ts":"3","ms":"11"},"3","22",["7","7","5"],"240","60",{"so1":"6","so2":"19"}]