Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1258 người đã làm bài

[{"dim":4,"pos":2,"color":"#0a7d25","trueans":"2/4"},{"x":1,"y":0,"mauso":2,"tuso":1,"mauso2":10,"tuso2":5,"value":0.5},{"dim":10,"pos":2,"color":"#0a7d25","trueans":0.2},{"type":4,"phanso1":{"ts":2,"ms":49},"phanso2":{"ts":121,"ms":1},"phanso3":{"ts":22,"ms":7}},{"oTuso":2,"oMauso":3,"factor1":3,"factor2":5,"missedPosition":1,"op":1,"c":7},{"typeA":2,"typeB":3,"A":5,"B":50},{"typeA":1,"typeB":2,"B":69,"A":[6,9],"convert":0},{"type":4,"values":[267,4,27]},{"idx":2,"unitCost":17,"d":50,"r":60},{"so1":16,"so2":12,"them":8,"sType":1,"pos":1,"type":1}]
["/",{"tuso2":"5","mauso2":"10","value":"0,5"},"0.2",{"ts":"11","ms":"7"},"16","50","69",{"H":"","M":"4","S":"27"},"51000",{"so1":"16","so2":"12"}]