Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1406 người đã làm bài

[{"dim":4,"pos":2,"color":"#eb761d","trueans":"2/4"},{"x":2,"y":1,"mauso":20,"tuso":9,"mauso2":100,"tuso2":45,"value":0.45},{"dim":10,"pos":6,"color":"#35aede","trueans":0.6},{"type":0,"phanso1":{"ts":7,"ms":11},"phanso2":{"ts":121,"ms":15},"phanso3":{"ts":5,"ms":7}},{"oTuso":5,"oMauso":8,"factor1":9,"factor2":5,"missedPosition":0,"op":1,"c":5},{"typeA":5,"typeB":3,"A":1200,"B":12},{"typeA":1,"typeB":3,"B":477,"A":[4,7,7],"convert":1},{"type":1,"values":[141,2,21]},{"idx":4,"unitCost":49,"d":49,"r":60},{"so1":16,"so2":8,"them":5,"sType":0,"pos":1,"type":0}]
["2/4",{"tuso2":"45","mauso2":"100","value":"0,45"},"0,6",{"ts":"11","ms":"3"},"45","12",["4","7","7"],"141","60",{"so1":"8","so2":"16"}]