Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1407 người đã làm bài

[{"dim":6,"pos":3,"color":"#0a7d25","trueans":"3/6"},{"x":0,"y":1,"mauso":5,"tuso":2,"mauso2":10,"tuso2":4,"value":0.4},{"dim":10,"pos":5,"color":"#eb761d","trueans":0.5},{"type":4,"phanso1":{"ts":35,"ms":121},"phanso2":{"ts":4,"ms":5},"phanso3":{"ts":14,"ms":11}},{"oTuso":8,"oMauso":9,"factor1":6,"factor2":3,"missedPosition":0,"op":1,"c":9},{"typeA":0,"typeB":3,"A":28,"B":28000},{"typeA":1,"typeB":3,"B":838,"A":[8,3,8],"convert":0},{"type":4,"values":[265,4,25]},{"idx":2,"unitCost":15,"d":30,"r":30},{"so1":9,"so2":7,"them":3,"sType":1,"pos":0,"type":1}]
["1/2",{"tuso2":"4","mauso2":"10","value":"0,4"},"0,5",{"ts":"2","ms":"11"},"57","28000","838",{"H":"","M":"4","S":"25"},"13500",{"so1":"9","so2":"7"}]