Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1270 người đã làm bài

[{"dim":6,"pos":1,"color":"#9a1ba6","trueans":"1/6"},{"x":2,"y":1,"mauso":20,"tuso":13,"mauso2":100,"tuso2":65,"value":0.65},{"dim":10,"pos":6,"color":"#e33b3b","trueans":0.6},{"type":3,"phanso1":{"ts":77,"ms":4},"phanso2":{"ts":25,"ms":7},"phanso3":{"ts":2,"ms":55}},{"oTuso":2,"oMauso":3,"factor1":6,"factor2":7,"missedPosition":1,"op":0,"c":5},{"typeA":4,"typeB":6,"A":45,"B":4500},{"typeA":1,"typeB":2,"B":95,"A":[9,5],"convert":1},{"type":0,"values":[254,4,14]},{"idx":2,"unitCost":7,"d":30,"r":50},{"so1":14,"so2":10,"them":7,"sType":1,"pos":0,"type":0}]
["1/6",{"tuso2":"65","mauso2":"100","value":"0.65"},"0.6",{"ts":"1","ms":"2"},"13","4500",["9","5"],"254","10500",{"so1":"14","so2":"10"}]