Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1268 người đã làm bài

[{"dim":4,"pos":1,"color":"#9a1ba6","trueans":"1/4"},{"x":1,"y":2,"mauso":50,"tuso":11,"mauso2":100,"tuso2":22,"value":0.22},{"dim":10,"pos":5,"color":"#35aede","trueans":0.5},{"type":2,"phanso1":{"ts":3,"ms":2},"phanso2":{"ts":55,"ms":4},"phanso3":{"ts":5,"ms":3}},{"oTuso":3,"oMauso":8,"factor1":6,"factor2":2,"missedPosition":1,"op":2,"c":55},{"typeA":3,"typeB":1,"A":3300,"B":33},{"typeA":2,"typeB":3,"B":76,"A":[7,6],"convert":1},{"type":1,"values":[81,1,21]},{"idx":3,"unitCost":41,"d":82,"r":50},{"so1":10,"so2":6,"them":4,"sType":1,"pos":1,"type":1}]
["1/4",{"tuso2":"22","mauso2":"100","value":"0.22"},"1/2",{"ts":"2","ms":"11"},"7","33",["7","6"],"81","100",{"so1":"10","so2":"6"}]