Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1280 người đã làm bài

[{"dim":3,"pos":2,"color":"#9a1ba6","trueans":"2/3"},{"x":1,"y":0,"mauso":2,"tuso":1,"mauso2":10,"tuso2":5,"value":0.5},{"dim":10,"pos":4,"color":"#35aede","trueans":0.4},{"type":3,"phanso1":{"ts":55,"ms":9},"phanso2":{"ts":49,"ms":5},"phanso3":{"ts":3,"ms":77}},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":6,"factor2":2,"missedPosition":3,"op":1,"c":1},{"typeA":2,"typeB":6,"A":9,"B":90000},{"typeA":1,"typeB":3,"B":501,"A":[5,0,1],"convert":1},{"type":4,"values":[66,1,6]},{"idx":0,"unitCost":65000,"d":40,"r":30},{"so1":6,"so2":14,"them":4,"sType":1,"pos":0,"type":1}]
["2/3",{"tuso2":"5","mauso2":"10","value":"0,5"},"0,4",{"ts":"7","ms":"3"},"5","90000",["5","0","1"],{"H":"","M":"1","S":"6"},"78000000",{"so1":"6","so2":"14"}]