Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1406 người đã làm bài

[{"dim":4,"pos":2,"color":"#0a7d25","trueans":"2/4"},{"x":3,"y":0,"mauso":8,"tuso":5,"mauso2":1000,"tuso2":625,"value":0.625},{"dim":10,"pos":7,"color":"#4289cc","trueans":0.7},{"type":5,"phanso1":{"ts":3,"ms":49},"phanso2":{"ts":1,"ms":121},"phanso3":{"ts":7,"ms":33}},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":6,"factor2":3,"missedPosition":1,"op":1,"c":8},{"typeA":0,"typeB":5,"A":30,"B":3000000},{"typeA":1,"typeB":2,"B":95,"A":[9,5],"convert":1},{"type":2,"values":[8624,2,23,44]},{"idx":1,"unitCost":85000,"d":30,"r":30},{"so1":17,"so2":8,"them":5,"sType":1,"pos":0,"type":1}]
["1/2",{"tuso2":"625","mauso2":"1000","value":"0,625"},"0,7",{"ts":"11","ms":"7"},"20","3000000",["9","5"],"8624","76500000",{"so1":"17","so2":"8"}]