Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1281 người đã làm bài

[{"dim":4,"pos":2,"color":"#eb761d","trueans":"2/4"},{"x":3,"y":1,"mauso":40,"tuso":21,"mauso2":1000,"tuso2":525,"value":0.525},{"dim":10,"pos":2,"color":"#eb761d","trueans":0.2},{"type":4,"phanso1":{"ts":5,"ms":9},"phanso2":{"ts":49,"ms":1},"phanso3":{"ts":35,"ms":3}},{"oTuso":1,"oMauso":4,"factor1":2,"factor2":1,"missedPosition":2,"op":2,"c":13},{"typeA":0,"typeB":5,"A":7,"B":700000},{"typeA":2,"typeB":3,"B":14,"A":[1,4],"convert":0},{"type":3,"values":[262,4,22]},{"idx":4,"unitCost":50,"d":150,"r":50},{"so1":18,"so2":7,"them":5,"sType":0,"pos":0,"type":0}]
["1/2",{"tuso2":"525","mauso2":"1000","value":"0.525102"},"0.2",{"ts":"49","ms":"21"},"12","700000","14",{"H":"4","M":"22","S":""},"150",{"so1":"18","so2":"7"}]