Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1264 người đã làm bài

[{"dim":6,"pos":4,"color":"#4289cc","trueans":"4/6"},{"x":3,"y":2,"mauso":200,"tuso":191,"mauso2":1000,"tuso2":955,"value":0.955},{"dim":10,"pos":8,"color":"#eb761d","trueans":0.8},{"type":0,"phanso1":{"ts":5,"ms":11},"phanso2":{"ts":121,"ms":6},"phanso3":{"ts":3,"ms":5}},{"oTuso":5,"oMauso":8,"factor1":4,"factor2":5,"missedPosition":1,"op":0,"c":16},{"typeA":2,"typeB":4,"A":21,"B":2100},{"typeA":2,"typeB":3,"B":41,"A":[4,1],"convert":0},{"type":1,"values":[213,3,33]},{"idx":3,"unitCost":34,"d":68,"r":30},{"so1":8,"so2":11,"them":5,"sType":1,"pos":0,"type":1}]
["2/3",{"tuso2":"955","mauso2":"1000","value":"0,955"},"0,8",{"ts":"11","ms":"2"},"16","2100","41","213","60",{"so1":"8","so2":"11"}]