Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1280 người đã làm bài

[{"dim":6,"pos":3,"color":"#e33b3b","trueans":"3/6"},{"x":3,"y":2,"mauso":200,"tuso":47,"mauso2":1000,"tuso2":235,"value":0.235},{"dim":10,"pos":6,"color":"#35aede","trueans":0.6},{"type":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":5},"phanso2":{"ts":33,"ms":25},"phanso3":{"ts":3,"ms":1}},{"oTuso":5,"oMauso":6,"factor1":4,"factor2":4,"missedPosition":0,"op":1,"c":7},{"typeA":3,"typeB":0,"A":11000,"B":11},{"typeA":0,"typeB":2,"B":181,"A":[1,8,1],"convert":0},{"type":2,"values":[13303,3,41,43]},{"idx":2,"unitCost":14,"d":20,"r":50},{"so1":16,"so2":16,"them":4,"sType":1,"pos":0,"type":0}]
["3/6",{"tuso2":"235","mauso2":"1000","value":"0.235"},"0,6",{"ts":"75","ms":"165"},"27","11","181","13303","14000",{"so1":"1231","so2":"313"}]