Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1261 người đã làm bài

[{"dim":6,"pos":2,"color":"#eb761d","trueans":"2/6"},{"x":1,"y":0,"mauso":2,"tuso":1,"mauso2":10,"tuso2":5,"value":0.5},{"dim":10,"pos":6,"color":"#eb761d","trueans":0.6},{"type":5,"phanso1":{"ts":21,"ms":4},"phanso2":{"ts":3,"ms":121},"phanso3":{"ts":2,"ms":77}},{"oTuso":1,"oMauso":3,"factor1":6,"factor2":6,"missedPosition":0,"op":0,"c":3},{"typeA":3,"typeB":5,"A":13,"B":1300},{"typeA":1,"typeB":2,"B":59,"A":[5,9],"convert":1},{"type":5,"values":[4538,1,15,38]},{"idx":1,"unitCost":65000,"d":40,"r":50},{"so1":9,"so2":12,"them":6,"sType":0,"pos":1,"type":1}]
["2/6",{"tuso2":"5","mauso2":"10","value":"0,5"},"0,6",{"ts":"11","ms":"2"},"3","1300",["5","9"],{"H":"1","M":"15","S":"38"},"130000000",{"so1":"9","so2":"12"}]