Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1407 người đã làm bài

[{"dim":5,"pos":2,"color":"#9a1ba6","trueans":"2/5"},{"x":2,"y":1,"mauso":20,"tuso":3,"mauso2":100,"tuso2":15,"value":0.15},{"dim":10,"pos":6,"color":"#35aede","trueans":0.6},{"type":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":7},"phanso2":{"ts":22,"ms":49},"phanso3":{"ts":11,"ms":1}},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":9,"factor2":4,"missedPosition":3,"op":2,"c":21},{"typeA":3,"typeB":5,"A":35,"B":3500},{"typeA":2,"typeB":3,"B":74,"A":[7,4],"convert":1},{"type":1,"values":[197,3,17]},{"idx":0,"unitCost":54000,"d":30,"r":30},{"so1":7,"so2":19,"them":4,"sType":0,"pos":0,"type":0}]
["2/5",{"tuso2":"15","mauso2":"100","value":"0,15"},"0,6",{"ts":"7","ms":"2"},"13","3500",["7","4"],"197","48600000",{"so1":"7","so2":"19"}]