Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1402 người đã làm bài

[{"dim":6,"pos":3,"color":"#4289cc","trueans":"3/6"},{"x":0,"y":1,"mauso":5,"tuso":4,"mauso2":10,"tuso2":8,"value":0.8},{"dim":10,"pos":8,"color":"#35aede","trueans":0.8},{"type":1,"phanso1":{"ts":5,"ms":11},"phanso2":{"ts":121,"ms":14},"phanso3":{"ts":5,"ms":2}},{"oTuso":3,"oMauso":4,"factor1":4,"factor2":2,"missedPosition":1,"op":1,"c":5},{"typeA":6,"typeB":1,"A":200000,"B":2},{"typeA":1,"typeB":2,"B":27,"A":[2,7],"convert":1},{"type":3,"values":[195,3,15]},{"idx":2,"unitCost":17,"d":50,"r":40},{"so1":15,"so2":10,"them":4,"sType":0,"pos":0,"type":0}]
["1/2",{"tuso2":"8","mauso2":"10","value":"0,8"},"0,8",{"ts":"11","ms":"7"},"21","2",["2","7"],{"H":"3","M":"15","S":""},"34000",{"so1":"15","so2":"10"}]