Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1406 người đã làm bài

[{"dim":6,"pos":2,"color":"#35aede","trueans":"2/6"},{"x":1,"y":3,"mauso":250,"tuso":1,"mauso2":1000,"tuso2":4,"value":0.004},{"dim":10,"pos":2,"color":"#35aede","trueans":0.2},{"type":2,"phanso1":{"ts":25,"ms":11},"phanso2":{"ts":14,"ms":121},"phanso3":{"ts":7,"ms":25}},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":8,"factor2":7,"missedPosition":2,"op":1,"c":4},{"typeA":1,"typeB":0,"A":300,"B":30},{"typeA":1,"typeB":3,"B":517,"A":[5,1,7],"convert":1},{"type":1,"values":[125,2,5]},{"idx":4,"unitCost":40,"d":120,"r":50},{"so1":12,"so2":5,"them":4,"sType":0,"pos":1,"type":1}]
["2/6",{"tuso2":"4","mauso2":"1000","value":"0,004"},"0,2",{"ts":"11","ms":"2"},"53","30",["5","1","7"],"125","150",{"so1":"12","so2":"5"}]