Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1258 người đã làm bài

[{"dim":4,"pos":2,"color":"#35aede","trueans":"2/4"},{"x":1,"y":2,"mauso":50,"tuso":11,"mauso2":100,"tuso2":22,"value":0.22},{"dim":10,"pos":9,"color":"#4289cc","trueans":0.9},{"type":0,"phanso1":{"ts":2,"ms":11},"phanso2":{"ts":121,"ms":35},"phanso3":{"ts":7,"ms":2}},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":7,"factor2":8,"missedPosition":3,"op":0,"c":2},{"typeA":4,"typeB":5,"A":43,"B":430},{"typeA":2,"typeB":3,"B":24,"A":[2,4],"convert":0},{"type":1,"values":[203,3,23]},{"idx":3,"unitCost":44,"d":88,"r":30},{"so1":17,"so2":17,"them":2,"sType":1,"pos":1,"type":1}]
["1/2",{"tuso2":"22","mauso2":"100","value":"0.22"},"9/10",{"ts":"11","ms":"5"},"14","430","24","203","60",{"so1":"17","so2":"17"}]