Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1264 người đã làm bài

[{"dim":4,"pos":2,"color":"#35aede","trueans":"2/4"},{"x":2,"y":1,"mauso":20,"tuso":17,"mauso2":100,"tuso2":85,"value":0.85},{"dim":10,"pos":6,"color":"#0a7d25","trueans":0.6},{"type":0,"phanso1":{"ts":49,"ms":3},"phanso2":{"ts":9,"ms":55},"phanso3":{"ts":5,"ms":49}},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":8,"factor2":5,"missedPosition":2,"op":1,"c":4},{"typeA":5,"typeB":3,"A":3900,"B":39},{"typeA":1,"typeB":2,"B":82,"A":[8,2],"convert":1},{"type":2,"values":[5457,1,30,57]},{"idx":4,"unitCost":40,"d":80,"r":60},{"so1":17,"so2":8,"them":6,"sType":0,"pos":0,"type":1}]
["2/4",{"tuso2":"85","mauso2":"100","value":"0,85"},"0,6",{"ts":"3","ms":"11"},"9","39",["8","2"],"5457","120",{"so1":"12","so2":"8"}]