Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1257 người đã làm bài

[{"dim":6,"pos":4,"color":"#4289cc","trueans":"4/6"},{"x":1,"y":0,"mauso":2,"tuso":1,"mauso2":10,"tuso2":5,"value":0.5},{"dim":10,"pos":1,"color":"#eb761d","trueans":0.1},{"type":3,"phanso1":{"ts":22,"ms":25},"phanso2":{"ts":49,"ms":11},"phanso3":{"ts":5,"ms":14}},{"oTuso":1,"oMauso":6,"factor1":4,"factor2":1,"missedPosition":1,"op":1,"c":6},{"typeA":3,"typeB":5,"A":41,"B":4100},{"typeA":2,"typeB":3,"B":86,"A":[8,6],"convert":0},{"type":1,"values":[183,3,3]},{"idx":2,"unitCost":19,"d":40,"r":30},{"so1":7,"so2":11,"them":3,"sType":1,"pos":0,"type":1}]
["4/6",{"tuso2":"5","mauso2":"10","value":"0,5"},"0,1",{"ts":"7","ms":"5"},"30","4100","86","183","22800",{"so1":"14","so2":"16"}]