Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1261 người đã làm bài

[{"dim":4,"pos":2,"color":"#35aede","trueans":"2/4"},{"x":2,"y":0,"mauso":4,"tuso":1,"mauso2":100,"tuso2":25,"value":0.25},{"dim":10,"pos":8,"color":"#0a7d25","trueans":0.8},{"type":4,"phanso1":{"ts":3,"ms":25},"phanso2":{"ts":121,"ms":1},"phanso3":{"ts":33,"ms":5}},{"oTuso":2,"oMauso":3,"factor1":7,"factor2":5,"missedPosition":1,"op":1,"c":10},{"typeA":4,"typeB":5,"A":27,"B":270},{"typeA":1,"typeB":3,"B":351,"A":[3,5,1],"convert":0},{"type":4,"values":[255,4,15]},{"idx":2,"unitCost":15,"d":30,"r":40},{"so1":12,"so2":9,"them":3,"sType":0,"pos":0,"type":1}]
["2/4",{"tuso2":"5","mauso2":"20","value":"2,5"},"0,8",{"ts":"11","ms":"5"},"31","270","351",{"H":"","M":"4","S":"5"},"18000",{"so1":"12","so2":"9"}]