Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1405 người đã làm bài

[{"dim":7,"pos":6,"color":"#35aede","trueans":"6/7"},{"x":1,"y":2,"mauso":50,"tuso":31,"mauso2":100,"tuso2":62,"value":0.62},{"dim":10,"pos":2,"color":"#eb761d","trueans":0.2},{"type":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":3},"phanso2":{"ts":77,"ms":9},"phanso3":{"ts":7,"ms":1}},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":8,"factor2":6,"missedPosition":3,"op":1,"c":5},{"typeA":3,"typeB":1,"A":11000,"B":110},{"typeA":2,"typeB":3,"B":62,"A":[6,2],"convert":1},{"type":2,"values":[7201,2,0,1]},{"idx":1,"unitCost":64000,"d":60,"r":50},{"so1":8,"so2":8,"them":3,"sType":1,"pos":0,"type":1}]
["6/7",{"tuso2":"62","mauso2":"100","value":"0,62"},"0,2",{"ts":"3","ms":"11"},"17","11",["6","2"],"121","192000000",{"so1":"8","so2":"8"}]