Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1404 người đã làm bài

[{"dim":5,"pos":2,"color":"#0a7d25","trueans":"2/5"},{"x":2,"y":3,"mauso":500,"tuso":383,"mauso2":1000,"tuso2":766,"value":0.766},{"dim":10,"pos":4,"color":"#eb761d","trueans":0.4},{"type":1,"phanso1":{"ts":3,"ms":5},"phanso2":{"ts":25,"ms":77},"phanso3":{"ts":3,"ms":11}},{"oTuso":1,"oMauso":8,"factor1":1,"factor2":2,"missedPosition":1,"op":2,"c":21},{"typeA":0,"typeB":3,"A":28,"B":28000},{"typeA":0,"typeB":1,"B":76,"A":[7,6],"convert":0},{"type":5,"values":[12003,3,20,3]},{"idx":3,"unitCost":43,"d":86,"r":60},{"so1":8,"so2":5,"them":4,"sType":1,"pos":1,"type":0}]
["2/5",{"tuso2":"766","mauso2":"1000","value":"0,766"},"0,4",{"ts":"165","ms":"211"},"13","28000","76",{"H":"3","M":"12","S":"3"},"120",{"so1":"8","so2":"5"}]