Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1350 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":3,"B":182,"A":[1,8,2],"convert":0},{"typeA":0,"A":11,"typeB":1,"B":660,"convert":0},{"size":3,"avg":7,"list":[1,7,13]},{"list":[4,8],"index":0,"avg":6},{"idx":0,"A":[36,39,33]},{"num1":2878,"num2":88},{"so1":74160,"so2":20},{"a":6,"k":8,"n":8,"type":1},{"op":1,"a":64,"b":74,"c":10,"iPos":1,"h":1},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#fdff31","dvi":1,"scale":3,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9,"x":1,"subtype":2}]
["182","660","7","8","36",{"list":[23024,23024],"result":253264},"4183200","50","74","63"]