Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi
10 điểm

Có 1511 người đã làm bài

[{"typeA":0,"typeB":2,"B":171,"A":[1,7,1],"convert":0},{"typeA":1,"A":39,"typeB":2,"B":2340,"convert":0},{"size":3,"avg":6,"list":[1,10,7]},{"list":[8,22],"index":0,"avg":15},{"idx":2,"A":[51,57,33]},{"num1":5665,"num2":43},{"so1":75059,"so2":40},{"a":9,"k":2,"n":0,"type":0},{"op":1,"a":76,"b":14,"c":12,"iPos":6,"h":0},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#1b66ff","dvi":2,"scale":6,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1}]
["171","2340","6","22","47",{"list":[16995,22660],"result":243595},"3002360","45","12","84"]