Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1353 người đã làm bài

[{"typeA":0,"typeB":2,"B":171,"A":[1,7,1],"convert":0},{"typeA":1,"A":39,"typeB":2,"B":2340,"convert":0},{"size":3,"avg":6,"list":[1,10,7]},{"list":[8,22],"index":0,"avg":15},{"idx":2,"A":[51,57,33]},{"num1":5665,"num2":43},{"so1":75059,"so2":40},{"a":9,"k":2,"n":0,"type":0},{"op":1,"a":76,"b":14,"c":12,"iPos":6,"h":0},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#1b66ff","dvi":2,"scale":6,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1}]
["171","2340","6","22","47",{"list":[16995,22660],"result":243595},"3002360","45","12","84"]