Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1351 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":3,"B":436,"A":[4,3,6],"convert":1},{"typeA":0,"A":15,"typeB":2,"B":54000,"convert":1},{"size":3,"avg":6,"list":[11,6,1]},{"list":[5,13],"index":0,"avg":9},{"idx":1,"A":[56,52,39]},{"num1":8893,"num2":19},{"so1":85954,"so2":40},{"a":8,"k":7,"n":3,"type":1},{"op":0,"a":59,"b":70,"c":23,"iPos":4,"h":0},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":2,"color":"#fdff31","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":2}]
[["4","3","6"],"15","6","13","49",{"list":[80037,8893],"result":168967},"3438160","21","59","120"]