Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1353 người đã làm bài

[{"typeA":0,"typeB":3,"B":5764,"A":[5,7,6,4],"convert":0},{"typeA":1,"A":21,"typeB":2,"B":1260,"convert":0},{"size":4,"avg":7,"list":[1,10,9,8]},{"list":[5,9],"index":1,"avg":7},{"idx":3,"A":[38,47,23]},{"num1":6338,"num2":32},{"so1":21254,"so2":20},{"a":7,"k":6,"n":4,"type":1},{"op":1,"a":45,"b":93,"c":90,"iPos":5,"h":1},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":5,"color":"#00c933","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":1}]
["5764","1260","7","5","36",{"list":[12676,19014],"result":202816},"425080","31","93","120"]